บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด

ENCOTEC Co,.Ltd. 

 

                     บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย และออกแบบ ติดตั้ง แก้ไข ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับสินค้า งานอุตสาหกรรมในขบวนการผลิต และงานสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประหยัดพลังงาน  จุดประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการประหยัดพลังงาน 

                  ENCOTEC Co,.Ltd. is the importer, dealer, installation and consulting related items to industrial work processing,environmental and energy-saving. The purpose to solve production problems,reduce production costs and preserving the environment Including ways to save energy.  

 

 

 

The Customers :