"The Founder & The BOSS" how they are .....


                คีนน์ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนสถาบัน"เดอะบอสส์" ให้สัมภาษณ์ในภาพยนตร์เปิดฉายรอบพิเศษเรื่อง "The FOUNDER" ภาพยนตร์ที่นักธุรกิจไม่ควรพลาดชม เล่าถึงอัตชีวประวัติของผู้ก่อตั้ง และเจ้าของแบรนด์ "Mc Donald" ตัวจริง ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน หรือต่างคนละคนเดียวกันก็ได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้แง่คิดทั้ง การกำเนิดของแนวบริหารธุรกิจระบบแฟรนไชส์, การเปลี่ยนมุมมองธุรกิจร้านแฮมเบอร์เกอร์ เป็นธุรกิจให้เช่าที่ดิน และจ่ายสิทธิ์ ส่วนแบ่งธุรกิจ รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาข้อตกลงผูกพัน สามารถพลิกอนาคตของธุรกิจได้